Current site: website_MasterTH
Database: web
Content start path: /sitecore/content/MasterTH
Home node: /sitecore/content/MasterTH/home
Language: Thai (Thailand) : ไทย (ไทย)
Index : masterth_web_index
InstanceInfo configuration: Complete
InstanceInfo site: Complete;
ผลิตภัณฑ์กันแดด

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
ป้องกันแสงแดด

ปกป้องผิวคุณจากภัยร้ายของแสงแดดด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดทาหน้าและผิวของเรา ผลิตภัณฑ์กันแดดแบบ บรอด สเปคตรัม ซึ่งได้รับสิทธิบัตรของเรา จะช่วยปกป้องรอบด้านทั้งจากรังสี UVA และ UVB

ออกจากหน้านี้? คุณยังไม่ได้ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

สมัครใช้งาน

ขอขอบคุณที่สนใจลอรีอัล ปารีส ส่งการสมัครใช้งานของคุณแล้ว

ยกเลิกการสมัครใช้งาน

"คุณเพิ่งดำเนินการขอยกเลิกสมัครใช้งานบริการจดหมายข่าวสำหรับอีเมลต่อไปนี้: xxx หากต้องการยืนยัน โปรดคลิกที่ลิงค์ ""ยกเลิกสมัครใช้งาน"""

รายละเอียดเพิ่มเติม