investment-program

10 ล้านยูโรถูกลงทุนในโครงการสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนผู้หญิง

เนื่องจากสตรีและหญิงสาวเป็นเหยื่อหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราจึงลงทุน 10 ล้านยูโรในโครงการสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งลดปริมาณ CO2 ในชั้นบรรยากาศ ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนสตรีและหญิงสาวในระดับท้องถิ่น

ศูนย์อนุรักษ์ป่า Jacundá ในประเทศบราซิล

การปกป้องป่าฝนอเมซอน และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

เราสนับสนุนการปกป้องพื้นที่ป่าพื้นเมืองขนาด 95,000 ไร่ เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนในประเทศบราซิล และนอกจากการป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นแล้ว เรายังต้องการสร้างโอกาสใหม่ให้กับเยาวชนและผู้หญิงผ่านโปรแกรมการฝึกอบรม เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่ต้องการส่งเสริมสตรีให้มีหน้าที่การงาน และสามารถมีตำแหน่งเป็นผู้นำในสังคมได้เช่นกัน

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/10-million-euros-invested-in-environmental-projects" }

การปลูกป่า Liugui ในประเทศจีน

การปลูกต้นไม้ในชุมชน เพื่อเปลี่ยนพื้นที่รกร้างเป็นพื้นที่ป่า

พื้นที่ธรรมชาติในภาคใต้ของจีนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาความแห้งแล้งอันเป็นผลมาจากการถางป่าไม้ โครงการนี้จึงร่วมมือกับชุมชนในการปลูกต้นไม้พื้นเมือง เพื่อกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากชั้นบรรยากาศ และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างโอกาสในการทำงานและการฝึกอบรมให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะสตรี โดยมีพนักงานเต็มเวลาถึง 65% เป็นผู้หญิง

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/10-million-euros-invested-in-environmental-projects" }

การเกษตรยุคใหม่ ประเทศเบลเยี่ยมและฝรั่งเศส

ดินอุดมสมบูรณ์, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ฟาร์มที่สร้างรายได้

ผ่านความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและนักปฐพีวิทยา โครงการนี้ช่วยพัฒนาวิธีการทำการเกษตรแบบใหม่ในฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม โดยมีเกษตรกรมากกว่า 1,600 คนเข้าร่วมแล้ว โดยวิธีใหม่นี้ เราจะสามารถส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ, การรักษาคุณภาพอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ไปพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้และผลกำไรของฟาร์มได้อีกด้วย

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/10-million-euros-invested-in-environmental-projects" }

การอนุรักษ์ป่า Kariba ประเทศซิมบับเว

รักษาป่า อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการในทวีปแอฟริกาที่เริ่มต้นในปี 2011 นี้ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้มากกว่า 3 ล้านตันในแต่ละปี ผ่านการป้องกันการถางป่าไม้และการเสื่อมโทรมของสภาพดินบนพื้นที่กว่า 785,000 ไร่ ปศุสัตว์และสวนของชุมชนยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นอีกด้วย โครงการ Kariba เป็นหนึ่งใน 70 โครงการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Climate, Community and Biodiversity (CCB) มีส่วนช่วยสนับสนุนคนในท้องถิ่นให้เข้าถึงโปรแกรมสุขภาพ การศึกษาและการฝึกอบรม ซึ่งให้ความสำคัญกับสตรีเป็นพิเศษ โดยผู้หญิง 50,000 คนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 53,000 คนได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีขึ้น และ 13,000 คนได้เข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษาของเราแล้ว ความพยายามนี้จะยังคงดำเนินต่อไป เพื่อเสริมสตรีให้เข้าร่วมในโครงการนี้มากขึ้น

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/10-million-euros-invested-in-environmental-projects" }

ป่าเล็ก ๆ ศักยภาพยิ่งใหญ่ สหรัฐอเมริกา

พัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ครอบครองป่าในระดับครัวเรือน ผ่านการกักเก็บคาร์บอน

โครงการเพื่อการสนับสนุนเจ้าของป่าขนาดเล็ก ซึ่งก่อนหน้านี้อาจไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือ ข้อมูล และเงินทุนเพื่อการบริหารทรัพยากรที่ตนครอบครองให้ยั่งยืนได้ ในปัจจุบัน เจ้าของที่ดินได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการเพื่อนำการบริหารที่ยั่งยืนมาปฏิบัติบนที่ดินของพวกเขาเอง โดยสามารถสร้างผลกระทบขนาดใหญ่ต่อสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิทัศน์ ผ่านการใช้โอกาสการกักเก็บคาร์บอนลงพื้นดินเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/10-million-euros-invested-in-environmental-projects" }

Muskitia blue carbon ประเทศฮอนดูรัส

การอนุรักษ์ป่าชายเลน และเสริมสิทธิ์ให้กับชุมชนพื้นเมืองท้องถิ่น

เมื่อนับตามพื้นที่แล้ว ป่าชายเลนสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าบนดินสูงสุดถึงสี่เท่า อย่างไรก็ตาม, 30-50% ของป่าชายเลนของโลกได้สูญหายไปแล้ว โครงการบลูคาร์บอนในฮอนดูรัสนี้ สามารถคุ้มครองป่าชายเลนเกือบ 5,000 ไร่ และป่าสนอีก 280,000 ไร่ ไม่ให้ถูกทำลายจากการตัดไม้ทำลายป่าได้

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/10-million-euros-invested-in-environmental-projects" }
นอกจากนี้ เรายังมุ่งหวังที่จะเสริมสิทธิของสตรีไปพร้อม ๆ กัน ผ่านหลายวิธี เช่น
  • โปรแกรมฝึกอบรม
  • หลักสูตรพร้อมใบรับรองสำหรับเยาวชนและผู้ประกอบการหญิง
  • การฟื้นฟูระบบปลูกโกโก้ (กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยสตรีเป็นส่วนมาก) ที่เสียหายจากพายุ
  • ส่งเสริมและปกป้องสิทธิของสตรีและเด็ก
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.loreal-paris.co.th/10-million-euros-invested-in-environmental-projects" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "Thing", "subjectOf": { "@type": "ItemList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "url" : "https://www.loreal-paris.co.th/about-loreal-paris", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"about loreal paris", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.co.th", "height":0, "width":0 }, "datePublished": "2566-02-16T14:25:26+00:00", "dateModified": "2566-08-15T03:16:49+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.co.th/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg", "width":189, "height":60 } }, "description":"ลอรีอัล ปารีสเป็นแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำระดับโลกที่ได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามสุดหรูที่ดีที่สุดและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สปิริตแห่งผู้บุกเบิกในการเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม เรามีความมุ่งมั่นในด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพมาอย่างยาวนานกว่า 110 ปี ในฐานะแบรนด์ที่สนับสนุนและยกย่องศักยภาพของผู้หญิง ลอรีอัล ปารีสได้ท้าทายภาพพจน์แบบเดิม ๆ ด้วยวิสัยทัศน์ของความเป็นผู้หญิงในแบบสมัยใหม่ เราสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนก้าวไปในทิศทางของตนเพื่อเติมเต็มตัวเองตามกฎและความปรารถนาของพวกเธอ " } }, { "@type":"ListItem", "position": 2, "url" : "https://www.loreal-paris.co.th/our-pledge-have-our-co2-emissions-by-2030", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"our pledge have our CO2 emissions by 2030", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.co.th/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/apac/th/because-our-planet-is-worth-it/heros/hero-article-page-sustainability.jpg", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2566-10-31T09:05:17+00:00", "dateModified": "2566-10-31T09:08:52+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.co.th/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg", "width":189, "height":60 } }, "description":"ในฐานะแบรนด์ชั้นนำ เรามีหน้าที่: การร่วมรับมือกับความท้าทายที่มนุษย์กำลังเผชิญ L'Oréal Paris จึงกำหนดภารกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในแต่ละผลิตภัณฑ์ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 และเรายังจะมีส่วนร่วมลงทุน 10 ล้านยูโรในโครงการสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์หลักคือสมาคมสตรีจากรอบโลก เราจึงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในทุกระดับเพื่อการบรรลุเป้าหมายนี้" } }, { "@type":"ListItem", "position": 3, "url" : "https://www.loreal-paris.co.th/because-our-planet-is-worth-it", "item":{ "@type": "Article", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage" }, "headline":"Because our planet is worth it", "image":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.co.th/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/master/dmi/because-our-planet-is-worth-it/landing-page/loreal-paris-sustainability-kv-2000x900.jpg", "height":900, "width":2000 }, "datePublished": "2566-10-31T04:44:04+00:00", "dateModified": "2566-10-31T07:58:20+00:00", "author": { "@type": "Brand", "name": "L'Oréal Paris" }, "publisher":{ "@type":"Organization", "name":"L'Oréal Paris", "logo":{ "@type":"ImageObject", "url":"https://www.loreal-paris.co.th/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/shared/baseline/navigationext/loreal-paris-black-logo.svg", "width":189, "height":60 } }, "description":"เก้าปีครึ่ง นี่คือเวลาที่เหลือให้เราเริ่มทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเคยเผชิญหน้า: เปลี่ยนวิธีการผลิต เปลี่ยนการกระทำ และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการส่งเสริมให้ผู้บริโภคของเราบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ" } } ] } } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.loreal-paris.co.th/10-million-euros-invested-in-environmental-projects", "name": "10 million euros invested in environmental projects" } } ] }